Tel: 016 423 1136   Faks: 086 508 6180   Epos: hoofrissie@mweb.co.za

Skoolreëls & Leiding

Belangrike Skoolreëls

Die kind en sy onderwysers bring ‘n groot deel van die dag by die skool deur, en daar word hard gewerk maar ook gespeel. Die skool moet dus ‘n aangename omgewing wees vir beide die leerling en die personeel. 
Sonder om onnodige dempers op die kinders se lewenslus te plaas, moet daar egter orde bestaan, en daarvoor is sekere reëls nodig. Die ouers moet ook meehelp met die nakoming van die reëls.

Afwesigheid

 • Leerders mag slegs weens siekte of om ‘n ander goeie rede van skool afwesig wees. ‘n Leerder wat afwesig was, moet op die eerste dag wat hy weer die skool besoek, ‘n brief van sy ouers bring waar ‘n rede vir afwesigheid aangedui word. Die brief moet gedurende die registerperiode aan die betrokke klasopvoeder gegee word. Indien ‘n leerder langer as 2 dae afwesig is, moet ‘n doktersertifikaat voorgelê word.

 • In die geval van ernstige siekte, dood of begrafnis, besoek aan spesialis, ens., kan n spesiale vergunning gemaak word, mits dit vooraf onder die aandag gebring is van die register onderwyser/es. Geen leerder mag ‘n ouer of iemand anders skakel om hom/haar gedurende skooltyd te kom haal alvorens die nodige toestemming vooraf van die kantoor verkry is nie. In bogenoemde geval moet die ouers persoonlik die leerder by die skool kom haal. Leerders wat afwesig is tydens ‘n toets of eksamen moet ‘n mediese sertifikaat inhandig, anders kry hy/sy nul vir die toets of eksamen.

 • Ongereelde skoolbesoek steur die leerder in sy vordering en lei tot laksheid, gebrek aan belangstelling en uiteindelik tot onkunde en onbevoegdheid. Net soos elke volwasse persoon ‘n werk het en daarna streef om dit goed te doen, so moet elke leerder skoolgaan as sy daaglikse werk beskou en dit goed doen.

Fietse

Geen leerder mag op die skoolterrein met ‘n fiets ry nie.

 • Voor die ingange na die skool moet die leerder afklim en sy fiets instoot tot by die fietsloods.
 • Smiddae word die fiets weer gestoot tot by die hek en in die straat begin hy/sy eers ry.
Image

Hardloop op stoepe

Leerlinge mag nie op die stoepe hardloop nie.

Hare

 • Hare moet netjies geknip wees.
 • Geen vreemde haarstyle/”gel” word toegelaat nie.
 • Hare mag nie gekleur of permanent gegolf word nie.
 • Alle dogters wie se hare oor die kraag hang, moet dit vasmaak met wit, rooi of blou haar ballletjies of "Scrunchies"

Juwele

 • Slegs polshorlosies word toegelaat.
 • Slegs een oorbel per oor in die gaatjie van die oorlel (onderste gaatjie) vir dogters.
 • Dogters mag ook ‘n seëlring dra.
Image

Laatkom

 • Leerders moet betyds by die skool wees – 07:20.
 • Tydens saalbyeenkomste moet die laatkommers in elk geval die saal ingaan.
 • As ander leerders op ander dae reeds in hulle klasse is, moet die leerder eers by die registerklasopvoeder gaan aanmeld voordat hy/sy klas toe gaan.

Oortredings wat glad nie geduld word nie

Swak taalgebruik, baklei, lelike gesprekke, swak gedrag, stokkies draai, kwaadpraat van mede-leerders, afskryf van huiswerk, slordige werk, laks houding, kougom, steel en onhoflike optrede.

Terrein verlaat tydens skoolure

 • Niemand mag sonder die hoof se toestemming die skoolterrein verlaat nie, pouses ingesluit.
 • Wanneer ‘n leerder met toestemming die skoolterrein verlaat, moet hy/sy eers aanmeld by die sekretaresse.
 • Ouers moet leerlinge by die kantoor uit teken.
Image

Toegang tot skool

 • Toegang tot die skool mag slegs deur die hekke geskied.
 • Geen leerders mag oor of deur enige heining of draad klim nie.

Voorkoms in kleredrag

 • Leerders moet altyd skoon en netjies gekleed wees.
 • Skooldrag is verpligtend vir alle leerders vanaf Gr. 1 tot 7.
 • Naels moet kort en versorg wees.
 • Die skool behou die reg om te besluit of ‘n leerder se hare kort genoeg geknip is.
 • Leerders wat oor provinsiale kleure beskik, kan die kleredrag of sweetpakke op die laaste Vrydag van n maand dra.

Alternatiewestrafmaatreëls

Elke leerder ontvang met die aanvang van die jaar ‘n dagboek wat daagliks byderhand moet wees en gereeld deur die ouers geteken moet word.

 • Elke leerder ontvang 1 000 punte.
 • Leerders kan punte verdien deur hulpverlening, opruiming, goeie gedrag, skoolbywoning, ens.
 • Indien ‘n leerder nie huiswerk doen nie of homself skuldig maak aan swak gedrag word punte afgetrek na gelang van die oortreding.
 • Aan die einde van die jaar word alle leerders met bepaalde hoeveelheid punte beloon met ‘n sertifikaat.
 • Wanneer die leerder 2 jaar agtereenvolgend kwalifiseer vir die sertifikaat ontvang hy/sy ‘n balkie.
Kontak Ons
Image
T | (016) 423 1136  F | 086 508 6180  E | info@laerskoolrisiville.co.za  A | H/v Aidastr & Marielaan, Risiville, Vereeniging, Gauteng
divider
Follow us on Facebook     Volg ons op Twitter     Volg ons op Google Plus