Tel: 016 423 1136   Faks: 086 508 6180   Epos: hoofrissie@mweb.co.za

Akademie
In vandag se lewe is dit die plig van elke ouer af om te verseker dat hulle kinders die onderrig ontvang wat vir hulle ‘n voorsprong in die lewe sal bied. Laerskool Risiville wil u as ouer hiermee bystaan. Die skool bied vir hulle die geleentheid om te ontwikkel in ‘n afgeronde persoon, in ‘n omgewing waar hulle raakgesien word en waar u kind se belange op die hart gedra word. Ons skool bied ‘n uitstekende program wat vir elke kind ‘n voorsprong sal gee op die pad na volwassewording.
Ons personeel is bekwaam en kundig, het goeie ondervinding en bied gehalte onderwys aan in goed toegeruste klaskamers. Hoë akademiese standaarde word deurentyd gehandhaaf. Die skool lê ‘n goeie basis vir elke kind se opvoeding. Daarvan getuig ons skool se goed gebalanseerde en aangepaste kinders.

Ouers kan met ‘n geruste hart hul kinders aan die skool toevertrou.

Die Nasionale Kurrikulum- en Assessering Beleidsverklaring word van gr. R tot gr. 7 gevolg en dit sluit die volgende vakke in:

Graad R


 • Afrikaans
 • Lewensvaardigheid
 • Wiskunde
boek-karakter.png

Graad 1 - Graad 3


 • Afrikaans
 • Lewensvaardigheid
 • Wiskunde
 • Engels

Graad 4 - Graad 6


 • Afrikaans
 • Engels
 • Wiskunde
 • Persoonlike en Sosiale Welstand
 • Natuurwetenskap en Tegnologie
 • Sosiale Wetenskap

Graad 7


 • Afrikaans
 • Engels
 • Wiskunde
 • Lewensorientering
 • Kuns en Kultuur
 • Natuurwetenskap
 • Ekonomiese Bestuurswetenskap
 • Tegnologie
 • Sosiale Wetenskap
Assesserings
 • Assesseringsplanne word kwartaaliks aan ouers gegee.
 • Toets- en Eksamenrooster word aan die begin van elke kwartaal aan ouers gestuur.
 • GR. R- 7 :Summatiewe sowel as formatiewe assessering word deurlopend gedoen.
 • GR. 4-7:Toetse word geskryf in kwartale 1 en 3.
 • Eksamens word in kwartale 2 en 4 geskryf.

Akademie en Ondersteunende Dienste

Leerders word bemagtig ten opsigte van die volgende:

 • Identifisering en oplos van probleme asook die neem van besluite deur kritiese en kreatiewe denke.
 • Werk doeltreffend saam met ander as lede van ʼn span, groep, organisasie en gemeenskap.
 • Organiseer en bestuur hulself en hulle aktiwiteite verantwoordelik en doeltreffend.
 • Versamel, ontleed en organiseer inligting en evalueer dit krities.
 • Kommunikeer doeltreffend deur middel van visuele, simboliese en/of taalvaardighede in verskillende vorme.
 • Gebruik wetenskap en tegnologie doeltreffend en krities deur verantwoordelikheid teenoor die omgewing en die gesondheid van ander te toon.
 • Begryp die wêreld as ʼn stel verwante stelsels waarin probleme nie in isolasie opgelos word nie.
 • Interaktiewe witborde word aangewend op akademiese gebied om lesse meer visueel en interaktief te maak.
 • Leerders word in die laerskool in totaliteit ontwikkel – akademie speel egter die belangrikste rol in die ontwikkeling van die leerders.
 • Stelsel van deurlopende assessering word toegepas.
 • Olimpiades.
 • Kreatiewe skryfkompetisie.

Professionele dienste 

 • Die skool het ook ‘n Christelike berader Dr. Gideon Grobbelaar.
 • Me Joalta Wilkinson ‘n opgeleide welsynswerkster verteenwoordig Red Pepper Kids wat hulp aan ons gemeenskap verleen.
professionele-dienste.jpg

Deuternomium 6:5-9

"Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart, met jou hele siel en met al jou krag; jy moet jouself heelhartig verbind aan die gebooie wat ek vandag vir jou gee.
Skerp hierdie woorde by jou kinders in en praat met hulle daaroor by die huis en wanneer jy oppad is, wanneer jy gaan lê en wanneer jy opstaan; bind dit aan jou hande vas as 'n herinnering en dra dit op jou voorkop; skryf dit op die deurkosyne van jou huis en teen jou stadspoorte."
Kontak Ons
Image
T | (016) 423 1136  F | 086 508 6180  E | info@laerskoolrisiville.co.za  A | H/v Aidastr & Marielaan, Risiville, Vereeniging, Gauteng
divider
Follow us on Facebook     Volg ons op Twitter     Volg ons op Google Plus